EarnLine Eğitmen Adayı Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, EARNLINE E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ nin eğitmen adaylarından elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan EARNLINE tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

 • Eğitmen Adayının Şirket İçin Aranan Kriterlere Uygunluğunun Tespit Edilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Kişisel Verilerin Aktarımı Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

 

 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Yazılı ve sözlü olmak üzere fiziki olarak el edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle kısmen otomatik yollarla fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://earnline.org internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla İdealtepe Mah. Dik Sokak No: 13/1 Maltepe/İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.